Wetgeving  
   

Nachtvissen, katapults etc. Allemaal onderwerpen waar veel over wordt gespeculeer maar er zijn maar weinig mensen die daadwerkelijk weten hoe deze wetgeving inelkaar steekt. Tijd dus voor een stukje opheldering en verduidelijking in deze ingewikkelde materie. Onderstaand verhaal geeft inzicht in de Wet Wapens en Munitie en de Wet Openlucht recreatie. Het is zeker zinvol om onderstaande tekst eens goed door te lezen en eventueel uit te printen!

Wet Wapens en Munitie:
De Katapult en andere gebruiksvoorwerpen

Velen gebruiken wel eens een katapult tijdens het voeren, het is verboden maar ooh zo gemakkelijk. Wat kan er gebeuren als je wordt gesnapt en wat is de straf of wie kunnen mij controleren of aanhouden? Ik ga hierop antwoord proberen te geven.

De katapult valt onder de Wet Wapens en Munitie (W.W.M.) het wordt in de wet gezien als een schietwapen. De Wet Wapens en Munitie (W.W.M.) heeft tot doel regels te geven voor het vervoeren, vervaardigen, voorhanden hebben en dragen van wapens en munitie.

De katapult valt onder Categorie I van de W.W.M.
Wapens die in de eerste categorie vallen zijn altijd en voor iedereen verboden. De wapens die in categorie I worden genoemd worden als bijzonder gevaarlijk omschreven, zoals stiletto's, valmessen, boksbeugels, ploertendoders, wurgstokken, schietwapens en voorwerpen waarmee geschoten kan worden. Verder vallen in deze categorie alle door de Minister van Justitie aangewezen voorwerpen die een ernstige bedreiging vormen.

Wat gebeurd er wanneer je word betrapt? De verbodsbepaling zegt:
Het is verboden een wapen uit de categorie I te dragen, te vervoeren, voorhanden te hebben en dergelijke. Alle handelingen met betrekking tot wapens uit categorie I zijn verboden; het overtreden van deze verbodsbepaling is een misdrijf, (artikel 13 W.W.M.) waar zelfs een gevangenis opstaat van max. 2 jaar.

Echter voor zover ik weet is dat nog nooit geëist. Het overtreden van dit onderdeel lijdt in de meeste gevallen tot een proces verbaal. Het proces verbaal zal overigens niet aflopen met een simpele boete van een paar euros. Je zal er eerder afkomen met een strafblad of werkstraf en een stevige geldboete.

Misschien is het je wel eens overkomen dat je bent bedreigd aan de waterkant. Je had een bank-stick KLAARGELEGD (het voorhanden hebben van) omdat het in b.v die omgeving wel vaker gebeurd. Wanneer je de bank-stick gebruikt om er iemand mee te slaan maak jij je schuldig aan onder andere categorie IV van de W.W.M

Wapens die in de categorie IV kunnen worden ingedeeld zijn:
Allerlei (gebruiks)voorwerpen, die per gebeurtenis als wapen kunnen worden aangemerkt, maar van zichzelf geen wapen zijn. Denk hierbij aan en knuppel, bank-stick of een tent haring die je in je bivvy hebt liggen etc. Voor deze voorwerpen is geen verbodsbepaling, tenzij je ze speciaal klaarlegt om ze als eventueel wapen te gaan gebruiken. In dat geval heb je te maken met deze categorie IV en word je hieraan schuldig bevonden.

Bevoegdheden wie, wat en waar:
Al het goed is wordt je met enige regelmaat gecontroleerd op je papieren door een verenigingscontroleur, maar mag deze controleur jou katapult ook in beslag nemen? Iedereen is bevoegd om bij ontdekking op heterdaad, de persoon in kwestie aan te houden en de spullen in beslag te nemen. Voorwaarde is wel, dat je de persoon wel direct moet overdragen aan de politie. Dus wanneer de controleur jou bezig ziet is ook hij bevoegd jou aan te houden en je spullen in beslag te nemen. Het enige wat de controleur meer heeft dan de gewone burger is zijn licentie om de papieren te controleren. Iedereen mag jou dus op heterdaad aanhouden, er zijn alleen maar weinig mensen die dat weten of überhaupt durven.

De bevoegdheden van de verenigingscontroleur zijn zeer beperkt, de overheid heeft de volgende 3 aangesteld met meer bevoegdheden:

- Algemene opsporingsambtenaren (politie)
- Ambtenaren van de rijksverkeersinspectie (RVI)
- Ambtenaren van de Invoerrechten en accijnzen

De extra bevoegdheden die zij hebben meer dan een verenigingscontroleur zijn:

- Het onderzoeken van de lading
- Het betreden van alle plaatsen
- Het in beslag nemen tijdens een doorzoeking
- Het onderzoeken van vervoersmiddelen

Zij mogen dus te allen tijde wanneer daar enige aanleiding voor is, buiten heterdaad jou hele bivvy doorzoeken en de rest wat je hebt meegebracht.

Verblijf aan de waterkant:
Velen van ons verblijven, om de kans op meer karpers te vergroten, 's nachts ook aan de waterkant. Mag jij je 's nachts wel aan de waterkant bevinden met je hengels??? En mag een tentje nu wel of niet??? Omdat hier veel onduidelijk heden over bestaan proberen we het hier een beetje duidelijker te maken.

Nachtvissen:
We onderscheiden:

- Algeheel Verbod
- Geheel jaar toegestaan

Algeheel verbod:
Hier is het nachtvissen het gehele jaar verboden, dit vaak wegens natuurbelangen, omgevingssituaties of door regelgeving van de betreffende hengelsportvereniging.

Uitzonderingen:
Over het algemeen is het verboden om 2 uur na zonsondergang en 1 uur voor zonsopgang te vissen. Er bestaat een uitzondering, indien het betreffende water niet als zodanig is aangewezen. Deze uitzondering is alleen geldig in de maanden juni, juli en augustus. Kijk voor meer informatie hierover in de grote vergunning.

De boete die staat op het illegaal nachtvissen is €28,-

Gehele jaar toegestaan
Dit zijn de wateren waar het toegestaan is om het gehele jaar nacht te vissen, meestal onder voorwaarden van de hengelsportvereniging.In de wetgeving en in uw grote vergunning staan de wateren waar dit is toegestaan.

Tenten en bivvy's
Hier bestaat de meeste onduidelijkheid over, wat mag nu wel en wat mag nu niet? Iedereen heeft daar een eigen visie over maar weinigen daarvan zijn wettelijk gezien waar!

Alles staat beschreven in de Wet Openlucht Recreatie (W.O.R). Heel kort gezegd verbied dit wetboek het overnachten in de openlucht, tenzij daarvoor een ontheffing is verleend.

Het doel deze wet is een om het verschil aan te wijzen tussen nachtvissen en wild kamperen en een gelijke regelgeving in het hele land, hetgeen voor 1999 niet zo was.


Wat mag wel en wat niet?
Het enige wat is toegestaan, wanneer er geen ontheffing is aangevraagd, is een normale paraplu. Alle kampeerartikelen die afsluitbaar zijn, zijn dus verboden. Dus ook een paraplu met overwrap! Vaak hoor je "maar ik heb geen grondzijl" vergeet dat hele grondzijlen verhaal maar, dat is namelijk helemaal niet van toepassing. Duidelijk moet wezen dat het hier wel gaat om openbaar terrein en gemeente gronden!

De boete die staat op wild kamperen is €86,- en je moet daarbij je hele zaakje direct inpakken.

De enige uitzondering op de regel is wanneer b.v. een hengelsportvereniging een ontheffing aanvraagt hiervoor voor bijvoorbeeld een karperwedstrijd. Deze ontheffing is dus tijdelijk. Zelf hoef je daar niet aan te beginnen, je wordt dan bij de grote hoop 'aanvragen ontheffingen' gegooid en daarna afgewezen doordat het onnodig wordt geacht.

Om het hele wetboek niet door te hoeven graven heb ik hieronder het belangenrijkste artikel opgeschreven.

Artikel 15 W.O.R
1. Het is verboden ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten kampeerterreinen waarvoor een vergunning, vrijstelling of ontheffing als bedoeld in artikel 8, eerste onderscheidenlijk tweede lid, of een ontheffing als bedoeld in artikel 13 is verleend, behoudens voor zover bij verordening door de gemeenteraad afwijking van dit verbod is toegestaan voor het plaatsen of geplaatst houden van ten hoogste vijf kampeermiddelen gedurende korte perioden.

2. In afwijking van het eerste lid kan bij verordening het plaatsen van één kampeermiddel voor eigen gebruik door de eigenaar van een terrein voor langere perioden dan bedoeld in het eerste lid, worden toegestaan. Daarbij kan tevens worden bepaald dat het is toegestaan tijdelijk bij dat kampeermiddel ten hoogste twee andere kampeermiddelen voor eigen gebruik te plaatsen.

3. Bij verordening als bedoeld in het eerste lid, kan niet worden toegestaan het plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen ten behoeve van recreatief nachtverblijf op terreinen aansluitend aan of behorende bij kampeerterreinen als bedoeld in het eerste lid.

Met dank aan karper-vissers.nl. Voor vragen: E-mail